Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

CASTEP is a full-featured materials modelling code based on a first-principles quantum mechanical description of electrons and nuclei. It uses the robust methods of a plane-wave basis set and pseudopotentials.

Διαθεσιμότητα και άδεια χρήσης εφαρμογής CASTEP

Η εφαρμογή CASTEP (εκδόσεις 19.11 και 20.11) είναι διαθέσιμη για τα μέλη του group qccl_a. Για να προμηθευτείτε άδεια χρήσης (ή γενικότερα για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση του λογισμικού) μπορείτε να επισκεφτείτε τον εξής σύνδεσμο:

Αν διαθέτετε άδεια χρήσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το hpc-support@auth.gr ώστε να σας δοθεί δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής στη συστοιχία.

CASTEP 20.11

Παράδειγμα χρήσης

Φάκελος

Φτιάχνουμε ένα φάκελο όπου θα τοποθετήσουμε το script υποβολής της εργασίας και τα αρχεία εισόδου:

# mkdir CASTEP-20.11-case
# cd CASTEP-20.11-case

Το script υποβολής της εργασίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:

CASTEP submission script
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=Castep-20.11-case
#SBATCH --partition=batch
#SBATCH --nodes=2
#SBATCH --ntasks-per-node=5
#SBATCH --time=2:00:00

module load castep/20.11

srun castep.mpi case_name
#You need to have the files castep.mpi and case_name.param to be able to run this simple CASTEP job.

Στον ίδιο φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν τα αρχεία εισόδου:

  • case_name.cell και
  • case_name.param

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch ως εξής:

Υποβολή εργασίας

# sbatch CASTEP-20.11-case.sh

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f case_name.castep

Πληροφορίες εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση εχουν χρησιμοποιηθεί οι μεταγλωττιστές:

  • gcc/9.2.0
  • mvapich2/2.3.4

καθώς επίσης και οι παρακάτω βιβλιοθήκες και εργαλεία:

  • fftw/3.3.8
  • openblas/0.3.12
  • gmake/4.2.1