Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

Modules for Experiments in Stellar Astrophysics

MESA r15140

Παράδειγμα χρήσης

Δημιουργούμε ένα νέο φάκελο και μεταβαίνουμε εντός αυτού.

# mkdir MESA-r15140-case
# cd MESA-r15140-case

Μέσα στο φάκελο αντιγράφουμε τα αρχεία εισόδου για το MESA.

Για το παράδειγμα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το tutorial της εφαρμογής τα αρχεία εισόδου του οποίου είναι διαθέσιμα στο PATH: $MESA_DIR/star/work`

# module load MESA
# cp -r $MESA_DIR/star/work tutorial
# cd tutorial
# ./mk

Το script που θα χρησιμοποιήσουμε, (MESA-r15140-case.sh), θα έχει τα εξής περιεχόμενα:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=MESA-r15140
#SBATCH --partition=batch
#SBATCH --time=20:00

# Set environment appropriately
module load MESA

# Run MESA S
./rn

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch MESA-r15140-case.sh

Παρακολουθούμε με squeue την εξέλιξη της εργασίας και εφόσον έχει εκκινήσει μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο μέσω των αρχείων εξόδου, π.χ.:

# tail -f slurm-XXXXX.out