Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

Much more than just a CFD code, STAR-CCM+ is a complete multidisciplinary platform for the simulation of products and designs operating under real-world conditions.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το STAR-CCM+ είναι προσβάσιμο μόνο από χρήστες που ανήκουν στο group lat.

STAR-CCM+ 15.02.009

Παράδειγμα χρήσης

Το script υποβολής της εργασίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH -J STAR-CCM-15.02.009
#SBATCH -p batch
#SBATCH --ntasks=20
#SBATCH --time=1-00:00:00

# set license server details
export CDLMD_LICENSE_FILE=1999@server

# Set environment appropriately
module load STAR-CCM/15.02.009

srun hostname | sort | uniq | sed s/\s//g | sed s/$/:20/g > machinefile_$SLURM_JOB_ID

# Run star
starccm+ -batch -np ${SLURM_NTASKS} -machinefile machinefile_${SLURM_JOB_ID} -rsh ssh *.sim

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου και το script υποβολής της εργασίας, έστω star-ccm-15.02.009-case.sh. Επιπλέον αντιγράφουμε τα αρχεία εισόδου του παραδείγματος:

# mkdir star-ccm-15.02.009-case
# cd star-ccm-15.02.009-case
# module load STAR-CCM

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch star-ccm-15.02.009-case.sh

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f *.out