Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

The Einstein Toolkit is a community-driven software platform of core computational tools to advance and support research in relativistic astrophysics and gravitational physics.

Έκδοση Kowalevski

Παράδειγμα χρήσης

Δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου θα τοποθετήσουμε το script υποβολής

# mkdir ET-static_tov
# cd ET-static_tov

Στον ίδιο φάκελο θα παραχθούν και τα δεδομένα εξόδου της εργασίας.

Το script υποβολής της εργασίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH --partition=rome
#SBATCH --job-name=static_tov
#SBATCH --time=4:00:00
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks-per-node=32

module purge
module load einstein-toolkit
cp ${ET_ROOT}/Cactus/repos/einsteinexamples/par/static_tov.par .

srun cactus_sim static_tov.par

Αποθηκεύουμε τα περιεχόμενα σε ένα νέο αρχείο (έστω ET-Kowalevski-static_tov.sh) και το υποβάλλουμε προς εκτέλεση με την εντολή:

# sbatch ET-Kowalevski-static_tov.sh

Εφόσον το job έχει εκκινήσει μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη από τα παραγόμενα αρχεία εξόδου, π.χ. ως εξής:

# tail -f slurm-<jobid>.out