Μετάβαση στο περιεχόμενο

Login μέσω ssh

Αίτηση για λογαριασμό

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιδρυματική συστοιχία μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την σχετική αίτηση.

Πρόσβαση στη συστοιχία και χρήση γραμμής εντολών

Η πρόσβαση στην Ιδρυματική Συστοιχία γίνεται διαμέσου ενός login κόμβου. Μέσω αυτού μεταφέρονται τα αρχεία εισόδου και εξόδου και υποβάλλονται αιτήματα εκτέλεσης εργασιών στο σύστημα που διαχειρίζεται τους πόρους της συστοιχίας. Η επικοινωνία με τον login κόμβο γίνεται μέσω Secure Shell (ssh).

Τι είναι το ssh;

Το ssh είναι ενα δικτυακό πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση και μεταφορά δεδομένων απο εναν υπολογιστή σε εναν αλλο μέσω κρυπτογράφισης. Η πιο συνηθισμένη χρήση του είναι για σύνδεση ενός υπολογιστή με ενα απομακρυσμένο server.

Μόλις γίνει η σύνδεση (login) θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα τερματικό Linux bash. Εάν σας είναι άγνωστο το περιβάλλον γραμμής εντολών θα ήταν χρήσιμο να εξοικειωθείτε με τις βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων και φακέλων. Οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε:

Προϋπόθεση για τη σύνδεση με ssh στη συστοιχία

Για τη σύνδεση στη συστοιχία, προϋπόθεση είναι ο υπολογιστής μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση, να βρίσκεται στο πανεπιστημιακό δίκτυο. Για τη σύνδεση από υπολογιστή που βρίσκεται εκτός του campus (π.χ. από ένα οικιακό δίκτυο) θα πρέπει πρώτα ο/η χρήστης να συνδεθεί με το VPN του ΑΠΘ, όπως περιγράφεται εδώ.

Σύνδεση σε login κόμβο της συστοιχίας

Εφόσον ενεργοποιηθεί η πρόσβασή σας, μπορείτε να συνδεθείτε στην υπολογιστική συστοιχία με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Από γραμμή εντολών

Ανάλογα με το λειτουργικό μας, θα χρησιμοποιήσουμε την αντίστοιχη εφαρμογή.

 • Linux ή Mac OS X: Χρησιμοποιούμε το Terminal.
 • Windows 10/11: Χρησιμοποιούμε το PowerShell.

Από τη γραμμή εντολών του τοπικού σας υπολογιστή εκτελέστε την παρακάτω εντολή

# ssh [username]@aristotle.it.auth.gr

Χρησιμοποιήστε το username που αντιστοιχεί στο λογαριασμό σας, όπως αναγράφεται στο μήνυμα ενεργοποίησης λογαριασμού για πρόσβαση στην υπηρεσία.

Αμέσως μετά θα σας ζητηθεί το ssh password.

Μέσω Web Browser

Μπορείτε να συνδεθείτε μέσω ενός browser με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού στο web portal της υπολογιστικής συστοιχίας Αριστοτέλης. Για να συνδεθείτε με ssh στο login node της συστοιχίας, μπορείτε να επιλέξετε από το menu: Clusters -> Aristotle Shell Access όπως φαίνεται παρακάτω:

OnDemand ssh

Μέσω άλλων client

VS Code

Για να συνδεθείτε μέσω της εφαρμογής Microsoft Visual Studio Code, θα χρειαστεί να προετοιμάσετε το περιβάλλον ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Λήψη και εγκατάσταση
 2. Εγκατάσταση OpenSSH for Windows
 3. Εγκατάσταση του σχετικού extension

Πλέον μπορείτε να συνδέεστε σύμφωνα με τα εξής βήματα:

 1. Πατώντας το πλήκτρο F1 ή το συνδυασμό Ctrl+Shift+P μπορούμε να γράψουμε μια εντολή προς το VS Code, ή να επιλέξουμε από την εμφανιζόμενη λίστα.
 2. Γράφοντας remote-ssh βλέπουμε διάφορες εντολές που είναι διαθέσιμες από το SSH extension.
 3. Επιλέγουμε από τη λίστα το Open SSH Host... προκειμένου να συνδεθούμε.
 4. Γράφουμε στο κουτάκι που μας βγάζει [username]@aristotle.it.auth.gr.
 5. Γράφουμε το password μας όταν μας το ζητήσει.

Επίσης, στην κάτω αριστερή γωνία του VS Code εμφανίζεται ένα πράσινο κουμπάκι. Πατώντας το θα εμφανιστεί μια λίστα με τις πιο συνηθισμένες εντολές του SSH extension. Μπορούμε αντί για τα βήματα 1 και 2, να επιλέξουμε την εντολή από εκεί.

MobaXterm

Το MobaXterm είναι μία εφαρμογή που μπορεί να εγκατασταθεί σε Windows OS και που διαθέτει ένα φιλικό παραθυρικό περιβάλλον χρήσης τόσο για την πρόσβαση μέσω ssh όσο και για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ του Windows workstation και του login κόμβου. Εντός της εφαρμογής μπορούμε να εργαστούμε σε διάφορα περιβάλλοντα, επιλέγοντας τερματικό Linux Terminal, PowerShell, cmd, git bash, κλπ.

MobaXterm Demo

Παρακολουθήστε το demo video του MobaXterm, στο οποίο παρουσιάζονται αρκετές από τις δυνατότητες του.

Windows Subsystem for Linux

Εναλλακτικά, εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εντολές Linux, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Windows Subsystem for Linux ώστε να συνδεθούμε μέσω εικονικού Linux. Δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης.

Δημιουργία MobaXterm session

Κατόπιν εγκατάστασης της εφαρμογής τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

 • Βήμα 1: Επιλογή νέου Session
 • Βήμα 2: Επιλογή SSH σύνδεσης
 • Βήμα 3: Συμπλήρωση hostname ( aristotle.it.auth.gr )
 • Βήμα 4: Συμπλήρωση username ( username ιδρυματικού λογαριασμού )

Σύνδεση για πρώτη φορά

Host verification

Σημειώστε ότι την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο login node, πιθανώς θα εμφανιστεί το παρακάτω host verification μήνυμα στο terminal:

The authenticity of host '***' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256: ***
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

Εισάγουμε απο το πληκτρολόγιο την επιλογή 'yes' και πατάμε το 'Enter'. Το fingerprint του login node θα εισαχθεί στο αρχείο known_hosts και την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στον ίδιο host, δεν θα εμφανιστεί.

Προσοχή! Ανάλογα με τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που θα επιλεγεί από τον ssh client το fingerprint που αντιστοιχεί στα login node της υπολογιστικής συστοιχίας Αριστοτέλης (aristotle.it.auth.gr) είναι ένα εκ των εξής:

SHA256:rJUQuAloAHBPTcAHK6a0cG5i3/zZwj4J2da0TJP0mk8 (ECDSA)
SHA256:XcqxZaOmf2Gtnims+wZZ5GoAX3FdsXm/vwpAzXgZOLI (ED25519)
SHA256:p2BqIbkUffvstMZw09QJ89xgeUKfcvrz5UfeIMKDT8U (RSA)