Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

The Vienna Ab initio Simulation Package (VASP) is a computer program for atomic scale materials modelling, e.g. electronic structure calculations and quantum-mechanical molecular dynamics, from first principles.

VASP computes an approximate solution to the many-body Schrödinger equation, either within density functional theory (DFT), solving the Kohn-Sham equations, or within the Hartree-Fock (HF) approximation, solving the Roothaan equations. Hybrid functionals that mix the Hartree-Fock approach with density functional theory are implemented as well. Furthermore, Green's functions methods (GW quasiparticles, and ACFDT-RPA) and many-body perturbation theory (2nd-order Møller-Plesset) are available in VASP.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το VASP είναι προσβάσιμο μόνο για μέλη του group vasp_ssp.

VASP 6.1.1

Παράδειγμα χρήσης

Το script υποβολής της εργασίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH -J vasp-6.1.1-case
#SBATCH --ntasks-per-node=8
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --time=24:00:00

module load intel/20.0.2 mvapich2/2.3.3-py-3.8.6
module load vasp/6.1.1-py-3.8.6

ulimit -s unlimited

mpirun -np $SLURM_NTASKS vasp_std

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου και το script υποβολής της εργασίας, έστω vasp-6.1.1-case.sh.

# mkdir vasp-6.1.1-case
# cd vasp-6.1.1-case

Μέσα στο φάκελο τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου (INCAR, POSCAR, POTCAR, KPOINTS κτλ)

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch vasp-6.1.1-case.sh

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f slurm-*.out