Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποθηκευτικοί πόροι ανά λογαριασμό

Home directory volume (/home)

HOME storage space

Για κάθε λογαριασμό με πρόσβαση στην υπολογιστική συστοιχία του ΑΠΘ "Αριστοτέλης" δημιουργείται ένα home directory στο storage volume hpc_workdir στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο ο συγκεκριμένος λογαριασμός από το path /home/<first_letter>/<username>.

Ο διαθέσιμος χώρος για κάθε νέο λογαριασμό αντιστοιχεί σε 20GB και καθορίζεται ως ένα όριο (disk quota) στους συνολικούς αποθηκευτικούς πόρους. Το καθορισμένο όριο μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να επεκταθεί o διαθέσιμος χώρος, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, μετά από επικοινωνία με το hpc-support@auth.gr. Μετά την πάροδο ενός έτους από το αίτημα, εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται επιπλέον αποθηκευτικός χώρος, επανέρχεται η αρχική ρύθμιση.

Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω ssh, μπορείτε να δείτε το path όπου βρίσκεται το home directory του λογαριασμού σας με την παρακάτω εντολή:

# echo $HOME

Μπορείτε να ελέγξετε τον διαθέσιμο χώρο και τα καθορισμένα όρια για τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή:

# quota -sf /home

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον χώρο που δεσμεύει κάθε επιμέρους directory στο $HOME του λογαριασμού σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NCurses Disk Usage analyzer ως εξής:

# module load gcc/9.2.0 ncdu
# ncdu

Scratch volume (/scratch)

SCRATCH storage space

Για κάθε λογαριασμό με πρόσβαση στην υπολογιστική συστοιχία του ΑΠΘ "Αριστοτέλης" δημιουργείται ένα scratch directory στο storage volume scratch_c στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο ο συγκεκριμένος λογαριασμός από το path /scratch/<first_letter>/<username>.

Το storage volume scratch_c αποτελείται από ένα σύνολο SSD δίσκων και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εργασιών, αλλά όχι για μακροχρόνια αποθήκευση δεδομένων. Δεδομένα που παραμένουν στο scratch volume για περισσότερες από 30 ημέρες θα διαγράφονται από αυτόματο μηχανισμό, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοση του storage. Επομένως, τα δεδομένα που προκύπτουν από την εκτέλεση εργασιών, θα πρέπει να μεταφέρονται στο home directory ή σε εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο.

Για να μεταφερθείτε στο scratch directory του λογαριασμού σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω εντολή:

# cd $SCRATCH

Other storage volumes

Επιπλέον, υποστηρίζεται η δυνατότητα από κοινού πρόσβασης σε storage volumes για ερευνητικές ομάδες.