Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

OpenFOAM is the leading free, open source software for CFD, owned by the OpenFOAM Foundation and distributed exclusively under the General Public Licence (GPL). The GPL gives users the freedom to modify and redistribute the software and a guarantee of continued free use, within the terms of the licence.

Home Page

OpenFOAM v2006

Παράδειγμα χρήσης

Το script υποβολής της εργασίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=OpenFOAM-2006-case
#SBATCH --partition=batch
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks-per-node=8
#SBATCH --time=00:10:00

module load gcc/9.2.0  mvapich2/2.3.4 openfoam/2006_201012

cp -r $FOAM_TUTORIALS/incompressible/icoFoam/cavity/cavity/* .

source $OPENFOAM_ROOT/etc/bashrc

blockMesh
decomposePar -force
srun icoFoam -parallel
reconstructPar

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου και το script υποβολής της εργασίας, έστω openfoam-2006-case.sh.

# mkdir openfoam-2006-case
# cd openfoam-2006-case

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα από τα παραδείγματα (tutorials) της εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό διαμορφώνουμε κατάλληλα το περιβάλλον χρήσης και αντιγράφουμε τα δεδομένα εισόδου του παραδείγματος cavity μέσα στο φάκελο:

# module load gcc/9.2.0 mvapich2/2.3.4 openfoam/2006_201012
# cp -r $FOAM_TUTORIALS/incompressible/icoFoam/cavity/cavity/* . 

Μέσα στο φάκελο system επιπλέον τοποθετούμε το αρχείο εισόδου decomposeParDict.

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch openfoam-1906-case.sh

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f slurm-*.out