Σύντομες εργασίες

Για την υποβολή σύντομων εργασιών με διάρκεια μικρότερη των 12 ωρών στο batch partition, μπορούμε να υποβάλλουμε τις εργασίες μας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που ορίζονται για σύντομες εργασίες στο small qos (quality of service).

Με αυτό τον τρόπο έχουμε την δυνατότητα να αυξήσουμε τον αριθμό των σύντομων εργασιών που μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα από έναν λογαριασμό, επιτρέποντας την αύξηση της χρήσης των πόρων της συστοιχίας, χωρίς όμως να καθυστερεί η δρομολόγηση άλλων εργασιών.

Για την υποβολή σύντομων εργασιών κάτω από το small qos, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω εντολή:

# sbatch --qos=small myjob.sh