Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

STAR-CD has been actively used for in-cylinder analysis for over 30 years and there are many engines in production around the world today that have benefitted from its use. These range from the smallest motorcycle, through to car and truck engines, to the largest stationary and marine engines. To keep pace with developments in engine technology, STAR-CD/es-ice is continually developing new capabilities and functionality, increasing the star-cd and ease with which powertrain engineers can execute projects.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το STAR-CD είναι προσβάσιμο μόνο από χρήστες που ανήκουν στο group lat.

STAR-CD 4.30.029

Παράδειγμα χρήσης

Το script υποβολής της εργασίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH -J STAR-CD-4.30.029-case
#SBATCH -p batch
#SBATCH -n 20
#SBATCH -t 1-00:00:00

# set license server details
export CDLMD_LICENSE_FILE=1234@server

# Set environment appropriately
module load STAR-CD

# Run star
star -enablestar $SLURM_NTASKS

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου και το script υποβολής της εργασίας, έστω star-cd-4.30.029-case.sh. Επιπλέον αντιγράφουμε τα αρχεία εισόδου του παραδείγματος:

# mkdir star-cd-4.30.029-case
# cd star-cd-4.30.029-case
# module load STAR-CD

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch star-cd-4.30.029-case.sh

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f *.out mvmesh.log star.info