Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

The Community Earth System Model is a fully coupled global climate model developed in collaboration with colleagues in the research community. CESM provides state of the art computer simulations of Earth's past, present, and future climate states.

CESM v2.1.4

Documentation

Παράδειγμα χρήσης

Το CESM διαθέτει ενσωματωμένη διαδικασία υποβολής εργασίας η οποία είναι ενσματώνει την υποβολή μέσω slurm. Η κεντρική εγκατάσταση του CESM έχει ρυθμιστεί για υποβολή εργασιών στο batch partition από προεπιλογή. Για υποβολή στο rome partition μπορείτε να βρείτε τις σχετικές εντολές στο τέλος αυτής της ενότητας. Πριν τρέξουμε το case θα πρέπει να το ετοιμάσουμε με την εντολή create_newcase.

 1. Σε ένα νέο terminal session τρέχουμε τις παρακάτω εντολές για να φορτώσουμε το CESM και τα dependencies του, καθώς και να δημιουργήσουμε το νέο case:

  $ module load CESM/v2.1.4
  $ create_newcase --case my-test-case --compset B1850 --res f19_g17
  

  Διαθέσιμα Component Sets και Resolution Grids

  Στην εντολή create_newcase μπορούμε να δούμε τα διαθέσιμα component sets (--compset flag) με την εντολή

  $ query_config --compsets
  
  καθώς και τα διαθέσιμα resolution grids (--res flag) με την εντολή
  $ query_config --grids
  

 2. Μεταγλωττίζουμε και υποβάλουμε για εκτέλεση το case με τις παρακάτω εντολές:

  $ cd my-test-case
  $ ./xmlchange NTASKS=20
  $ ./case.setup
  $ ./case.build
  $ ./case.submit
  

 3. Αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές σε configuration του case θα πρέπει να το τρέξουμε εκ νέου το build με τις παρακάτω εντολές.

  $ ./xmlchange NTASKS=20
  $ ./case.setup --reset
  $ ./case.build --clean
  $ ./case.build
  $ ./case.submit
  

 4. Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Υποβολή εργασιών CESM στο rome partition

Για να υποβάλλουμε εργασίες CESM στο rome partition θα πρέπει να κάνουμε επιπλέον τα εξής: 1. Στην εντολή create_newcase θα πρέπει να προσθέσουμε επιπλέον το όρισμα --queue rome 2. Πριν την εντολή ./case.setup θα πρέπει να ορίσουμε τις παρακάτω μεταβλητές

$ ./xmlchange MAX_TASKS_PER_NODE=128
$ ./xmlchange MAX_MPITASKS_PER_NODE=128
$ ./xmlchange NTASKS=128
$ ./xmlchange ROOTPE=0

Αποθήκευση αρχείων εισόδου και εξόδου

Μπορούμε να αλλάξουμε το path όπου αποθηκεύονται τα αρχεία εισόδου και εξόδου του CESM. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει σε περίπτωση που έχουμε πρόσβαση σε κάποιο storage volume και θα θέλαμε να αποθηκευονται εκεί τα δεδομένα.

Μπορούμε να ορίσουμε τα paths αυτά με τις εντολές

$ ./xmlchange DIN_LOC_ROOT=/path/to/directory/cesm/inputdata
$ ./xmlchange DOUT_S_ROOT=/path/to/directory/cesm/archive # (για τα history, restart και log files)