Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

mumax3 is a GPU-accelerated micromagnetic simulation program developed and maintained at the DyNaMat group at Ghent University.

mumax 3.10

Home Page Documentation

Παράδειγμα χρήσης

Το script υποβολής της εργασίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=mumax-3.10-case
#SBATCH --partition=ampere
#SBATCH --gres=gpu:1
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --time=1:00:00

module load gcc/12.2.0 gnuplot mumax

# start server in the background (& means background)
mumax3-server &
# wait for server to start
sleep 10
# execute an input script
mumax3 sample.mx3
# process output
mumax3-convert -png sample.out/*.ovf

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου (εδώ input.mx3) και το script υποβολής της εργασίας, έστω mumax-3.10-case.sh.

# mkdir mumax-3.10-case
# cd mumax-3.10-case

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch mumax-3.10-case.sh

Για είσοδο <όνομα>.mx3, τα αντίστοιχα αρχεία εξόδου θα αποθηκευτούν μέσα σε ένα φάκελο με όνομα <όνομα>.out (πχ η έξοδος του παραπάνω script θα βρίσκεται μέσα στο φάκελο ~/mumax-3.10-case/sample.out). Εάν ο φάκελος δεν υπάρχει ήδη, τότε θα δημιουργηθεί αυτόματα. Στο παράδειγμά μας, κάνουμε μια μετατροπή των αρχείων εξόδου μορφής OVF σε μορφή PNG. Επίσης δημιουργείται (εκτός του φακέλου <όνομα>.out) το αρχείο slurm-xxxxxx.out (όπου xxxxxx το id της εργασίας που έχουμε υποβάλει) το οποίο περιέχει την έξοδο που κανονικά θα βλέπαμε στην οθόνη.

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f *.out

Browser interface

Ειδικά για το mumax, εφόσον μας έχει δοθεί δικαίωμα πρόσβασης σε browser, υπάρχει η δυνατότητα λεπτομερούς παρακολούθησης της εργασίας ως εξής. Ανοίγουμε ένα desktop session στο ondemand, ανοίγουμε το Terminal, εκτελούμε

module load gcc/12 gnuplot mumax

και στη συνέχεια εκτελούμε:

firefox cn50.it.auth.gr:35360

Αφότου το mumax ξεκινήσει την επεξεργασία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το GUI, δίνοντας την εντολή:

firefox cn50.it.auth.gr:35367