Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

ANSYS Electronics software is the industry standard for simulating high-frequency electromagnetic fields.

Διαχείριση αδειών

Το πανεπιστήμιο διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό αδειών για τη χρήση του Ansys, επισκόπηση των οποίων μπορεί να γίνει από ένα login node (aristotle.it.auth.gr) μέσω της εντολής:

# module load ansys
# $ANSYS_ROOT/licensingclient/linx64/lmutil lmstat -c 1055@ansys.it.auth.gr -f anshpc
Eπιπλέον πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των άδειων και τον ορισμό του directive #SBATCH --licenses=ansys@ansys.it.auth.gr:X μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες για την υποβολή εργασιών Ansys Fluent.

Εκκίνηση του Ansys Electronics (HFSS) στο User Interface της υπολογιστικής συστοιχίας

Παράδειγμα χρήσης

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου και το script υποβολής της εργασίας.

# mkdir HFSS-2021R1-case
# cd HFSS-2021R1-case

Για να τρέξουμε μία δοκιμαστική εργασία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από τα examples του Ansys Electronics, αντιγράφοντας το αντίστοιχο .aedt αρχείο. Για παράδειγμα:

Test case
# module load AnsysEM/2021R1
# cp $MWHOME/Examples/HFSS/Antennas/5G_SIW_Aperture_Antenna.aedt .

Το script που θα χρησιμοποιήσουμε εμφανίζεται παρακάτω:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=HFSS-2021R1-case
#SBATCH --partition=rome
#SBATCH --ntasks-per-node=20
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --licenses=ansys@ansys.it.auth.gr:16
#SBATCH --time=1:00:00

module load AnsysEM/2021R1
export ANS_NODEPCHECK=1

time ansysedt -distribute -machinelist num=$SLURM_NTASKS -UseElectronicsPPE -BatchSolve -ng -Logfile $SLURM_JOB_ID.log *.aedt

Licensing Options

Στην εντολή ansysedt προσθέτουμε τo option -UseElectronicsPPE ώστε να επιλέξουμε το product license Electronics Pro, Premium, Enterprise.

Αποθηκεύουμε τα περιεχόμενα σε ένα νέο αρχείο (έστω HFSS-2021R1-case.sh) και το υποβάλλουμε προς εκτέλεση με την εντολή:

# sbatch HFSS-2021R1-case.sh

Παρακολουθούμε με squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f *.out

Γραφικό Περιβάλλον

Για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό περιβάλλον του Ansys Electronics στην συστοιχία μπορούμε να επισκεφτούμε με έναν browser την σελίδα: https://hpc.auth.gr και να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από το menu επιλέγουμε Interactive Apps -> Ansys Electronics (HFSS)

  2. Στην συνέχεια επιλέγουμε στην φόρμα την έκδοση της εφαρμογής, καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό (σε ώρες) και επιλέγουμε Launch:

    Ansys Electronics Form

  3. Eφόσον η εργασία ξεκινήσει, μπορούμε να επιλέξουμε Launch, ώστε να ανοίξει το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής.

Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσουμε το γραφικό περιβάλλον του Ansys Electronics, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος (~15λεπτά) για να ολοκληρωθεί το configuration για το εκάστοτε account.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτείνουμε, για να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων, το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής να χρησιμοποιείται μόνο για post και pre-processing και οι προσομοιώσεις να υποβάλλονται ως εργασίες στην Ιδρυματική συστοιχία.