Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

Abaqus is a Finite Element Analysis (FEA) software. i.e. a collection of advanced engineering simulation programs used for advanced simulations such as nonlinear, transient, and multiphysics simulations.

Abaqus 2022

Παράδειγμα χρήσης

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου και το script υποβολής της εργασίας. Το αρχείο που ακολουθεί test.inp αποτελεί αρχείο δοκιμής για το Abaqus.

# mkdir abaqus
# cd abaqus

Έχοντας ολοκληρώσει με την ανωτέρω διαδικασία, δημιουργούμε το script υποβολής της εργασίας :

ABAQUS test script
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=ABAQUS-2022
#SBATCH --partition=batch
#SBATCH --ntasks-per-node=20
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --time=1:00:00

module load abaqus
abq interactive job=abq_test input=test.inp

Με το παραπάνω script φορτώνετε το λογισμικό και στη συνέχεια το καλείτε να εκτελέσει μια εργασία χρησιμοποιώντας ως αρχείο εισόδου το test.inp. Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

ABAQUS submission script
# sbatch <appname>-script.sh

Αυτό παράγει επτά αρχεία με το όνομα abq_test που τελειώνουν με .log, .msg, .com, .sta, .odb, .dat, .prt και χρησιμοποιούνται για τις ρυθμίσεις του Abaqus, την καταγραφή της κατάστασης των δοκιμών, τη ρύθμιση των παραμέτρων και την προβολή της άδειας χρήσης. Συγκεκριμένα, το αρχείο .odb είναι η έξοδος της δοκιμής και είναι προσβάσιμο μέσω του Web Portal.

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας. Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f *.out

Abaqus Workbench

Για να χρησιμοποιήσουμε το Abaqus GUI στη συστοιχία μπορούμε να επισκεφθούμε με ένα πρόγραμμα περιήγησης τη σελίδα: https://hpc.auth.gr και να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα :

a. Από το μενού επιλέγουμε Interactive Apps -> Abaqus/CAE

b. Στη συνέχεια, συμπληρώνουμε αναλόγως τη φόρμα κάνουμε launch το session

Αφού ξεκινήσει, μπορούμε να ανοίξουμε το αρχείο εξόδου στο workbench και να αλληλεπιδράσουμε με το μοντέλο που προκύπτει

Abaqus