Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

OpenVSP is a parametric aircraft geometry tool. OpenVSP allows the user to create a 3D model of an aircraft defined by common engineering parameters. This model can be processed into formats suitable for engineering analysis.

OpenVSP 3.39.1

Χρήση Εφαρμογής

Το OpenVSP εκτελείται σε γραφικό περιβάλλον. Για να το εκτελέσουμε, μπαίνουμε στο https://hpc.auth.gr ακολουθώντας τις οδηγίες. Βρίσκεται στο μενού Applications πάνω αριστερά, υπομενού Engineering.

Χρήση Python API

Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε το python API του OpenVSP, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το αντίστοιχο virtual environment. Επομένως, το script υποβολής μίας εργασίας που χρησιμοποιεί το Python API του OpenVSP θα έχει την ακόλουθη μορφή:

SLURM submission script
OpenVSP-3.39.1-case.sh
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=OpenVSP-3.39.1-case
#SBATCH --partition=batch
#SBATCH --time=10:00

# conda commands
module load gcc/12.2.0 miniconda3
source $CONDA_PROFILE/conda.sh
conda activate /mnt/apps/prebuilt/OpenVSP/3.39.1/python/vsppytools

# code to be executed
python <<<'import openvsp' # substitute your python script filename as usual

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου και το script υποβολής της εργασίας, έστω OpenVSP-3.39.1-case.sh.

# mkdir OpenVSP-3.39.1-case
# cd OpenVSP-3.39.1-case

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch OpenVSP-3.39.1-case.sh

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f *.out

Προσθήκη επιπλέον πακέτων στο environment

Πολλές φορές χρειαζόμαστε πακέτα πέραν όσων περιέχονται στο έτοιμο environment για το OpenVSP. Τότε θα πρέπει να αντιγράψουμε τοπικά το εν λόγω περιβάλλον ώστε να μπορούμε έπειτα να το επεξεργαστούμε. Στη θέση της εντολής

# conda activate /mnt/apps/prebuilt/OpenVSP/3.39.1/python/vsppytools

θα χρησιμοποιήσουμε τις εντολές

# conda create --clone /mnt/apps/prebuilt/OpenVSP/3.39.1/python/vsppytools -n newEnv
# conda activate newEnv

οι οποίες δημιουργούν και ενεργοποιούν ένα νέο περιβάλλον newEnv στο φάκελο όπου βρισκόμαστε. Το newEnv είναι όμοιο με το έτοιμο περιβάλλον για το OpenVSP και μπορούμε πλέον να το διαμορφώσουμε όπως θέλουμε, δίνοντας conda install <όνομα πακέτου> για τα πακέτα που χρειαζόμαστε.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του conda θα βρείτε εδώ.