Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

CONVERGE is a revolutionary CFD software with truly autonomous meshing capabilities that eliminate the grid generation bottleneck from the simulation process.

CONVERGE 3.0.24

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το CONVERGE είναι προσβάσιμο μόνο από χρήστες που ανήκουν στο group sarm.

Παράδειγμα χρήσης

Δημιουργούμε ένα νέο φάκελο και μεταβαίνουμε εντός αυτού.

# mkdir CONVERGE-3.0.24-case
# cd CONVERGE-3.0.24-case

Μέσα στο φάκελο αντιγράφουμε τα αρχεία εισόδου για το CONVERGE (π.χ. αρχείο παραμέτρων, γεωμετρία, αρχικές συνθήκες κτλ). Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα από τα παραδείγματα της εφαρμογής (το Tumble_GDI_SAGE_transient_RANS):

# module load CONVERGE-IntelMPI/3.0.24
# cp ${CONVERGE_EXAMPLES}/3.0.24/Internal_Combustion_Engines/Gasoline_spark_ignition_GDI/Tumble_GDI_SAGE_transient_RANS/* .

Το script που θα χρησιμοποιήσουμε, (CONVERGE-3.0.24-case.sh), θα έχει τα εξής περιεχόμενα:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=CONVERGE-IntelMPI-3.0.24
#SBATCH --partition=batch
#SBATCH --nodes=2
#SBATCH --ntasks-per-node=10
#SBATCH --time=10:00:00

# set license server details
export RLM_LICENSE=2765@license_server

# Set environment appropriately
module load CONVERGE-IntelMPI/3.0.24
export I_MPI_PMI_LIBRARY=/usr/lib64/libpmi.so

# Run CONVERGE Software
srun converge-intelmpi

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch CONVERGE-3.0.24-case.sh

Παρακολουθούμε με squeue την εξέλιξη της εργασίας και εφόσον έχει εκκινήσει μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο μέσω των αρχείων εξόδου, π.χ.:

# tail -f slurm-XXXXX.out

CONVERGE 3.0.8

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το CONVERGE είναι προσβάσιμο μόνο από χρήστες που ανήκουν στο group lat.

Παράδειγμα χρήσης

Δημιουργούμε ένα νέο φάκελο και μεταβαίνουμε εντός αυτού.

# mkdir CONVERGE-3.0.8-case
# cd CONVERGE-3.0.8-case

Μέσα στο φάκελο αντιγράφουμε τα αρχεία εισόδου για το CONVERGE (π.χ. αρχείο παραμέτρων, γεωμετρία, αρχικές συνθήκες κτλ). Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα από τα παραδείγματα της εφαρμογής (το Tumble_GDI_SAGE):

# module load CONVERGE-OMPI/3.0.8
# cp ${CONVERGE_EXAMPLES}/Internal_Combustion_Engines/Gasoline_spark_ignition_GDI/Tumble_GDI_SAGE/* .

Το script που θα χρησιμοποιήσουμε, (CONVERGE-3.0.8-case.sh), θα έχει τα εξής περιεχόμενα:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=CONVERGE-OMPI-3.0.8
#SBATCH --partition=batch
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks-per-node=10
#SBATCH --time=10:00:00

# set license server details
export RLM_LICENSE=2765@server

# Set environment appropriately
module load gcc openmpi CONVERGE-OMPI/3.0.8

# Run CONVERGE Software
srun converge-ompi

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch CONVERGE-3.0.8-case.sh

Παρακολουθούμε με squeue την εξέλιξη της εργασίας και εφόσον έχει εκκινήσει μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο μέσω των αρχείων εξόδου, π.χ.:

# tail -f slurm-XXXXX.out