Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

Fire Dynamics Simulator (FDS) is a large-eddy simulation (LES) code for low-speed flows, with an emphasis on smoke and heat transport from fires.

FDS 6.7.5

Παράδειγμα χρήσης

Το script υποβολής της εργασίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=fds-6.7.5-case
#SBATCH --partition=batch
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --tasks-per-node=1
#SBATCH --time=01:00:00

module load gcc/9.2.0 openmpi/3.1.6 fds/6.7.5
srun fds_mpi_gnu_linux_64 test.fds

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου θα πρέπει να τοποθετήσουμε το αρχεία εισόδου και το script υποβολής της εργασίας, έστω fds-6.7.5-case.sh.

# mkdir fds-6.7.5-case
# cd fds-6.7.5-case

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch ως εξής:

# sbatch fds-6.7.5-case.sh

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f *.out

Πληροφορίες εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση εχουν χρησιμοποιηθεί οι μεταγλωττιστές:

  • gcc/9.2.0
  • openmpi/3.1.6