Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

Common Workflow Language (CWL) is an open standard for describing how to run command line tools and connect them to create workflows.

Tools and workflows described using CWL are portable across a variety of platforms that support the CWL standards. Using CWL, it is easy to scale complex data analysis and machine learning workflows from a single developer's laptop up to massively parallel cluster, cloud and high performance computing environments.

cwltool

Home Page

Παράδειγμα χρήσης

Το script υποβολής της εργασίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH --partition=batch
#SBATCH --job-name=cwltool-case
#SBATCH --ntasks-per-node=4
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --time=1:00:00

module load gcc/9.4.0

#activate the virtual environment for cwltool
source /mnt/apps/prebuilt/cwltool_venv/bin/activate

#run your commands

cwltool hello_world.cwl
cwltool hello_world.cwl --message="Hola mundo"

deactivate

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου, εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει ένα απλό παράδειγμα hello_world.cwl και το script υποβολής της εργασίας, cwltool-case.sh.

# mkdir cwltool-case
# cd cwltool-case

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch cwltool-case.sh

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f *.out

Πληροφορίες εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση εχουν χρησιμοποιηθεί οι μεταγλωττιστές:

  • gcc/9.4.0

Επιπλέον βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:

  • libxslt
  • libxml2