Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο ερευνητικής ομάδας μέσω ενός VM

Ρύθμιση δικτύου

Αρχικά θα πρέπει να ρυθμιστεί το δίκτυο ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο volume της ομάδας. Για τον λόγο αυτό προστίθεται εκτός του προεπιλεγμένου network interface για το VLAN200 και ένα ακόμη interface που βλέπει στο VLAN359, το οποίο αφορά στους αποθηκευτικούς χώρους της υποδομής του ΑΠΘ.

Ο τεχνικός διαχειριστής του VM θα πρέπει να ρυθμίσει το δεύτερο interface ούτως ώστε να έχει IP 10.4.ΥΥΥ.XXX όπου το ΥΥΥ.XXX είναι το host part του IP του VLAN200.

Παράδειγμα

Εάν στο μηχάνημα έχει δοθεί IP 155.207.200.254, τότε το δίκτυο από το interface του VLAN359 θα πρέπει να ρυθμιστεί με 10.4.200.254.

NFS mount

Προκειμένου να γίνει nfs mount σε κάποιο μηχάνημα θα χρειστεί να εγκατασταθεί ο nfs client.

Εγκατάσταση nfs client σε linux

Ubuntu
sudo apt update
sudo apt install nfs-common
CentOS
sudo yum update
sudo yum install nfs-utils

Αφού εγκατασταθεί ο nfs client φτιάχνουμε τον φάκελο στον οποίο θέλουμε να γίνει mount το volume. π.χ.:

sudo mkdir -p /mount_point/for/myVolume
Και μετά κάνουμε mount στο παραπάνω path το volume με τα στοιχεία που έχουν δοθεί για το volume και τον storage server με την εντολή:
sudo mount -t nfs <storage_server_FQDN>:/<volume_name> /mount_point/for/myVolume
όπου <volume_name> το όνομα του volume όπως ορίστηκε για την ερευνητική ομάδα και <storage_server_FQDN>, το FQDN του storage server.

Παράδειγμα nfs mount

Για ένα volume με όνομα physics_rocks στον storage server με FQDN storage-server.it.auth.gr το nfs mount γίνεται με τις εντολές:

sudo mkdir -p /mnt/physics_rocks
sudo mount -t nfs -ο nfsvers=3 storage-server.it.auth.gr:/physics_rocks /mnt/physics_rocks