Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαθέσιμα παραδείγματα

Για την καλύτερη κατανόηση των παράλληλων και σειριακών εργασιών διαθέτουμε παραδείγματα με πολλαπλασιασμό πινάκων στο παρακάτω path: /mnt/apps/share/training-examples/Martrix_Multiplication

Στον φάκελο αυτό θα βρείτε τους εξής υποφακέλους: * cuda * mpi * omp * serial

Στον κάθε φάκελο θα βρείτε ένα script με το όνομα mm.cpp. Μπορείτε να τροποποιήσετε το μέγεθος των πινάκων προς πολλαπλασιασμό ώστε να δείτε και τις διαφορές στον χρόνο εκτέλεσης καλύτερα. Αυτό επιτυγχάνεται αλλάζοντας τον αριθμό 1000 στην αρχή του αρχείου στο σημείο #define dim1 1000.

Για να καταθέσετε στην συστοιχία την εργασία θα δείτε ότι στον φάκελο υπάρχει το αρχείο mm.slurm. Με την παρακάτω εντολή μπορείτε να την καταθέσετε.

Υποβολή εργασίας

# sbatch mm.slurm

Εξέλιξη εργασίας

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εργασίας μέσω των αρχείων εξόδου που παράγονται απευθείας στον φάκελο από όπου την υποβάλατε, με την παρακάτω εντολή, αντικαθιστώντας το σωστό JOB_ID.

# tail -f slurm-<jobid>.out

Ανάγνωση αποτελεσμάτων

# seff <jobid>
# cat slurm-<jobid>.out