Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δοκιμαστικές εργασίες

Συχνά χρειάζεται να υποβάλουμε δοκιμαστικά ορισμένες εργασίες προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι το script υποβολής που έχουμε ετοιμάσει ή ο κώδικάς μας λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Εάν προχωρήσουμε στην υποβολή μίας δοκιμαστικής εργασίας σε κάποιο production partition (όπως το batch partition), ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε αναμονή στην ουρά αντίστοιχη με εργασίες που θα τρέξουν για να παράγουν αποτελέσματα.

Για να διευκολύνουμε την υποβολή δοκιμαστικών εργασιών και για να μειώσουμε τον χρόνο αναμονής για τις δοκιμές, προτείνουμε τις παρακάτω λύσεις:

Διάρκεια δοκιμαστικών εργασιών

Όσο πιο σύντομη είναι η διάρκεια μίας εργασίας, τόσο αυξάνεται ο συντελεστής προτεραιότητας. Επομένως, εάν επιλέξουμε να υποβάλουμε μία εργασία διάρκειας μερικών ωρών ή λεπτών, είναι πολύ πιθανόν η εργασία μας να δρομολογηθεί άμεσα σε διαθέσιμους πόρους. Για παράδειγμα, μπορούμε να αλλάξουμε τον εκτιμώμενο χρόνο διάρκειας της εργασίας στα 10 λεπτά ως εξής:

# sbatch --time=10:00 myjob.sh

Εάν η εργασία είναι παράλληλη, θα μπορούσαμε να μειώσουμε και τους χρησιμοποιούμενους πόρους, προκειμένου να δρομολογηθεί άμεσα η δοκιμαστική εργασία:

# sbatch --ntasks=2 --time=10:00 myjob.sh

Testing Partition

Το testing partition της υπολογιστικής συστοιχίας αποτελείται από 4 nodes με 8 CPUs (Intel Xeon E5405). Σε αυτό υποβάλλονται εργασίες μέγιστης διάρκειας μίας ημέρας, με σκοπό να είναι δυνατόν να ελεγχθεί η εκτέλεση των εργασιών πριν υποβληθούν στο batch partition για την παραγωγή αποτελεσμάτων.

Για να υποβάλουμε μία εργασία στο testing partition μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω εντολή, φροντίζοντας η διάρκεια της εργασίας να είναι μικρότερη της μίας ημέρας, για παράδειγμα 5 ώρες:

# sbatch --partition=testing --time=5:00:00 myjob.sh