Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μεταφορά αρχείων σε remote host

Linux/Mac OS X

Για τη μεταφορά των αρχείων μας χρησιμοποιούμε την εντολή scp.

Η εντολή scp επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων απο και προς εναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιεί ssh, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά ασφαλή. Η σύνταξη της είναι ως εξής:

  • Αν θέλουμε να μεταφέρουμε ένα αρχείο στον login κόμβο, γράφουμε:
# scp /path/to/file [username]@aristotle.it.auth.gr:path/to/destination/
  • Αν θέλουμε να μεταφέρουμε ένα φάκελο στον login κόμβο, προκειμένου να συμπεριλάβουμε όλα τα περιεχόμενα μαζί με τους υποφακέλους, προσθέτουμε το flag -r:
# scp -r /path/to/directory [username]@aristotle.it.auth.gr:path/to/destination/
  • Οι αντίστοιχες εντολές χρησιμοποιούνται και για την αντίστροφη πορεία, από τον απομακρυσμένο υπολογιστή στον δικό μας:
# scp [username]@aristotle.it.auth.gr:path/to/file /path/to/destination/

και

# scp -r [username]@aristotle.it.auth.gr:path/to/directory /path/to/destination/

Windows

Για μεταφορά αρχείων από και προς το login κόμβο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το MobaXterm.

Η διαδικασία σύνδεσης με το MobaXterm περιγράφεται στην ενότητα Login μέσω ssh. Η μεταφορά και η τακτοποίηση αρχείων μπορεί να γίνει με drag and drop.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν μεταφέρουμε αρχεία προς τη συστοιχία θα πρέπει να προσέξουμε στα filename και στα περιεχόμενα των αρχείων να μη περιλαμβάνονται Ελληνικοί χαρακτήρες καθώς ενδέχεται να μη μπορεί να τους αναγνωρίσει είτε το πρόγραμμα μεταφοράς (π.χ. MobaXterm) είτε η εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσουμε μετέπειτα στη συστοιχία.

Χρήση dos2unix

Όποτε μεταφέρουμε text αρχείο(-α) που έχουν γίνει edit και save σε λειτουργικό σύστημα Windows προς τη συστοιχία προτείνεται η χρήση του dos2unix command line εργαλείου για να επικαιροποιηθούν οι new line terminator χαρακτήρες (από \r\n σε \n), καθώς ενδέχεται κάποιες εφαρμογές (π.χ. η sbatch) να μη λειτουργούν σωστά (να μη μπορούν να αναγνωρίσουν σωστά τα περιεχόμενα των αρχείων). Ενδεικτικά για ένα αρχείο text με όνομα file.txt η εντολή που θα πρέπει να δώσουμε είναι η εξής:

# dos2unix file.txt

Web portal

Για την μεταφορά αρχείων από και προς την συστοιχία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Open OnDemand web portal της υπολογιστικής συστοιχίας Αριστοτέλης στην σελίδα https://hpc.auth.gr.

Μπορούμε να ανοίξουμε τον File Manager από το menu της αρχικής σελίδας: Files -> Home Directory. Στην συνέχεια, ακολουθούμε τις οδηγίες για την μεταφορά αρχείων από το web portal της υπολογιστικής συστοιχίας.