Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

The Open System for Earthquake Engineering Simulation (OpenSees) is a software framework for simulating the seismic response of structural and geotechnical systems.

Home Page

OpenSees 3.1.0

Παράδειγμα χρήσης

Το script υποβολής της εργασίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=opensees-3.1.0-case
#SBATCH --partition=batch
#SBATCH --time=10:00
#SBATCH --nodes=1

module load gcc tcl OpenSees

OpenSees < Example.tcl 

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου και το script υποβολής της εργασίας, έστω opensees-3.1.0-case.sh.

# mkdir opensees-3.1.0-case
# cd opensees-3.1.0-case

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε ένα από τα παραδείγματα της εφαρμογής. Για να αντιγράψουμε τα αρχεία του παραδείγματος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω εντολές:

# module load OpenSees
# cp $OPENSEES/EXAMPLES/SmallSP/* .

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch opensees-3.1.0-case.sh

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f slurm-*.out

Μόλις η εργασία ολοκληρωθεί, μπορούμε να δούμε ότι στον φάκελο υποβολής έχει παραχθεί το αρχείο εξόδου Node.out. Μπορούμε να δούμε το περιεχόμενό του, για παράδειγμα ως εξής:

# less Node.out