Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

CASA, the Common Astronomy Software Applications package, is being developed with the primary goal of supporting the data post-processing needs of the next generation of radio astronomical telescopes such as ALMA and VLA.

CASA v5.6.0

Παράδειγμα χρήσης

Το script υποβολής της εργασίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:

SLURM submission script
#!/bin/bash
#SBATCH -J casa-5.6.0-case
#SBATCH -t 1:00:00

module load CASA

xvfb-run casa --nogui -c test-casa.py 

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιούμε ως input τα αρχεία του παραδείγματος VLA high frequency Spectral Line tutorial και το script test-casa.py:

CASA example python script
plotants(vis='day2_TDEM0003_10s_norx',figfile='ant_locations.png')
plotms(vis='day2_TDEM0003_10s_norx',field='3', xaxis='uvdist',yaxis='amp',correlation='RR,LL', avgchannel='64',spw='0~1:4~60', coloraxis='spw')
flagdata(vis='day2_TDEM0003_10s_norx', mode='list', inpfile=["field='2,3' antenna='ea12' timerange='03:41:00~04:10:00'", "field='2,3' antenna='ea07,ea08' timerange='03:21:40~04:10:00' spw='1'"])

Στο $HOME μας στο login node, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο όπου τοποθετούμε τα αρχεία εισόδου και το script υποβολής της εργασίας, έστω casa-5.6.0-case.sh. Επιπλέον αντιγράφουμε τα αρχεία εισόδου του παραδείγματος:

# mkdir casa-5.6.0-case
# cd casa-5.6.0-case
# wget http://casa.nrao.edu/Data/EVLA/IRC10216/day2_TDEM0003_10s_norx.tar.gz
# tar xf day2_TDEM0003_10s_norx.tar.gz

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την εντολή sbatch <filename.sh> ως εξής:

# sbatch casa-5.6.0-case.sh

Παρακολουθούμε με την εντολή squeue την εξέλιξη της εργασίας.

Eφόσον η εργασία έχει εκκινήσει μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο της επίλυσης μέσω των αρχείων εξόδου. Π.χ.:

# tail -f *.out
# less casa-*.log

Εφόσον η εργασία ολοκληρωθεί επιτυχώς θα παραχθούν τα αρχεία *.last και ant_locations.png.

Γραφικό Περιβάλλον

Εφόσον συνδεθούμε στο login node χρησιμοποιώντας X Forwarding ή σε VNC session, μπορούμε να ξεκινήσουμε το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εκτελώντας τις παρακάτω εντολές στο terminal:

# module load CASA
# casa